องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ออนไลน์ : 15

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร /คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ดัชนีรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
1. โครงสร้างองค์กร มาตรา 7(1)
2. อำนาจหน้าที่ มาตรา 7(2)
3. สถานที่ติดต่อ มาตรา 7(3)
4. กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7(4)
5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 7(5)                  

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
1. ผลการพิจารณา มาตรา 9(1)
2. นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9(2)
    -  นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9(3)
    แผนการดำเนินงาน
    ข้อบัญญัติงบประมาณ
     แผนพัฒนาสามปี
4. คู่มือ หรือคำสั่ง มาตรา 9(4)
    คู่มือบริการประชาชน
    คำสั่ง
5. สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9(5)
6. สัญญาสัมปทาน ผูกขาด หรือร่วมทุน มาตรา 9(6)
    สัญญาจ้างเหมา
7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย มาตรา 9(7)
    -  การดำเนินงานตามข้อสังการนายกรัฐมนตรี
8. ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)
    ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1)
    -  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
    แผนอัตรากำลัง 3 ปี
    แผนจัดหาพัสดุ
    ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
    งบแสดงฐานะทางการเงิน
    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
    รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
    รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
 
View : 1005