องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 5