องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 2

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   1 พ.ย. 2566 7
หลักเกณฑ์และวิธการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   28 เม.ย. 2566 57
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ 2566   27 เม.ย. 2566 78
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   28 มี.ค. 2566 92
การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคคลการทางการศึกษาองค์การบริหสรส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2566   28 มี.ค. 2566 67
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี64   8 มี.ค. 2565 126
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖   2 พ.ย. 2564 7
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 65   13 ก.ย. 2564 195
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล64   29 มี.ค. 2564 746
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล   20 มี.ค. 2564 192