องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 5

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน   3 ม.ค. 2563 187