ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ออนไลน์ : 4

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล วันที่ โหลด
รายงานการติดตามและประเมิณผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564   14 มี.ค. 2565 46
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเข่าบ้านพนักงานส่วนตำบล   15 ธ.ค. 2564 54
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565   4 พ.ย. 2564 62
ผลการประเมินประสิทธภาพและประสิทธิผลการปฏิบติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ครึ่งแรก   3 พ.ย. 2564 63
แก้ไขคำสั่งการโอนพนักงานส่วนตำบลไปดำรงตำแหน่งพน้กงานส่วนท้องถิ่นอื่น   3 พ.ย. 2564 61
การรับรองเพื่อปิดบัญชีเงินฝาก   3 พ.ย. 2564 63