องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ออนไลน์ : 6

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566)   19 เม.ย. 2567 33
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566   5 ก.ค. 2566 69
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2566   5 ก.ค. 2566 72
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 เม.ย. 2566 75
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 31- มีนาคม 2566)   24 เม.ย. 2566 66
รายงานการติดตามและประเมิณผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564   14 มี.ค. 2565 132
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเข่าบ้านพนักงานส่วนตำบล   15 ธ.ค. 2564 1201
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565   4 พ.ย. 2564 201
ผลการประเมินประสิทธภาพและประสิทธิผลการปฏิบติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ครึ่งแรก   3 พ.ย. 2564 152
แก้ไขคำสั่งการโอนพนักงานส่วนตำบลไปดำรงตำแหน่งพน้กงานส่วนท้องถิ่นอื่น   3 พ.ย. 2564 149
การรับรองเพื่อปิดบัญชีเงินฝาก   3 พ.ย. 2564 174