องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

หนังสือส่ง งานตรวจสอบภายใน


ออนไลน์ : 6

หนังสือส่ง งานตรวจสอบภายใน วันที่ โหลด
ขอแจ้งการประเมินผลควบคุมภายในปี66   3 ต.ค. 2566 98
รูปเล่ม แบบรายงานการประเมินควบคุมภายในปี66   3 ต.ค. 2566 379
ขอแจ้งการประเมินผลควบคุมภายในปี65   28 ก.พ. 2566 90
รูปเล่ม แบบรายงานการประเมินควบคุมภายในปี65   28 ก.พ. 2566 78
แบบ ปค.4   22 ก.พ. 2566 73
แบบ ปค.5   22 ก.พ. 2566 72