องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองช่าง


กองช่าง

กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง
 

                กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการ สำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยว ข้องและงานที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
 

งานก่อสร้าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน

- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ

- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
 

 งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

- งานวิศวกรรม

- งานประเมินราคา

- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

- งานออกแบบ
 

งานประสานและสาธารณูปโภค   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา

- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร

- งานระบายน้ำ

- งานจัดตกแต่งสถานที่
 

 งานผังเมือง    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสำรวจและแผนที่

- งานวางผังพัฒนาเมือง

 

วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2564   View : 546