องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษา


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองการศึกษากองการศึกษา

กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา

 
                กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและงานที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 3 งาน คือ
 

งานบริหารการศึกษา

- งานบริหารการศึกษา

- งานบริหารงานบุคคล

- งานวางแผนและสถิติ

- งานการเงินและบัญชี

-  งานวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา

-  งานนิเทศการศึกษา

-  งานลูกเสือ  และยุวกาชาด
 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- งานกิจการศาสนา

- งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม

- งานกิจการเด็กและเยาวชน

- งานกีฬาและนันทนาการ
 

งานกิจการโรงเรียน

- งานจัดการศึกษา

- งานพลศึกษา

- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน

- งานบริการและบำรุงสถานศึกษา

- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
 
วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2564   View : 562