องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน
พนักงานส่วนตำบลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
จำนวน ๑ อัตรา
                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบ
คัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน
พนักงานส่วนตำบลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                    ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
                       ๑.๑ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 03-๓-0๑-๓๘๐๑-001  
จำนวน  ๑  อัตรา สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์
เปิดไฟล์
โพสโดย : Admin หน่วยงาน   วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566   View : 568
ข่าวรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.ดินจี่  (ดู 1568)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 610)
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ดินจี่ 2562  (ดู 622)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 472)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 478)
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ๒๕๖๓  (ดู 415)
ใบสมัครประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   (ดู 461)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :